Blue Flower

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Informuje się, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej składające się z:
- bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej, sporządzone na dzień 31.12.2021 r. znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów jako jednostki obsługującej pod adresem: http://www.bip.cuw-strzyzow.pl/spr2021.html