Blue Flower

Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Informuję się, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku Sprawozdanie finansowe za 2023 rok Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Godowej składające się z:

- bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej, sporządzone na dzień 31.12.2023 r. znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów jako jednostki obsługującej pod adresem:  http://www.bip.cuw-strzyzow.pl/spr2023.html